Công ty Cổ phần Sứ Chu Đậu Hải Dương tự hào kế thừa và  phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông. 

Tags: ,

Bài viết trước đó CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ