2/9/1945 đã đánh dấu mốc son lịch sử đất nước Việt Nam từ một nước thuộc địa đã vươn lên trở thành một quốc gia độc lập. Đây là kết quả của công cuộc cách mạng gian nan vất vả của biết bao thế hệ cha
anh và đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám ngày 19/8/1945.

Sử ký Sử Hải Dương

Đất nước non trẻ đã gặp phải bao khó khăn, phải đương đầu với cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đã đi đến thắng lợi với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa
cầu” năm 1954.

Sử ký Sứ Hải Dương

Miền Bắc Việt Nam được hoàn toàn giải phóng và bước vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng và Bác Hồ. Đồng bào miền bắc tích cực tham gia sản xuất củng cố đất
nước với tấm lòng luôn hướng về miền Nam, một nửa đất nước bên kia sông Bến Hải đang trong lửa bỏng dầu sôi.
Để khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh và để đất nước có thể độc lập tự chủ những ngành hàng chủ yếu, ngay trong kế hoạch 3 năm 1958-1960, chính phủ đã quyết định thành lập 14 nhà máy đầu tiên đại
diện cho 14 ngành công nghiệp thiết yếu trong đó có Sứ Hải Dương đại diện cho ngành công nghiệp gốm sứ (cùng với Cao – Xà – Lá, Phích, Giấy, v v ….).
Sứ Hải Dương ra đời trong bối cảnh đó với sứ mệnh lịch sử thiết lập ngành sứ Việt nam cho các loại sứ dân dụng, sứ cách điện, sứ thông tin, sứ vệ sinh để phục vụ cho nhu cầu nhân dân và tái thiết đất
nước. Trong đó, mặt hàng sứ dân dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu.

(Nguồn: Sử ký Sứ Hải Dương)