Bình rượu cô nhắc

200.000

Description

Kích Thước:

h: 20 Ø:12,5 mm