Bộ Bầu Thanh Hoa Sen Sứ Ngọc Thạch

228.000

là sản phẩm truyền thống của Công Ty CP Sứ Hải Dương và công ty CP Gốm Sứ Chu Đậu Hải Dương.

Mô tả

Bộ Bầu Thanh Hoa Sen Sứ Ngọc Thạch